باکس بتنی پیش ساخته
16
مهر

باکس بتنی پیش ساخته

باکس بتنی پیش ساخته یک سازه یا یک کانال زیر گذر محسوب می شود که زمانی از آن استفاده می شود که لوله های بتنی نمی توانند ظرفیت جریان...

ادامه مطلب