12
شهریور

حوضچه بتنی فیبر نوری

حوضچه بتنی فیبر نوری حوضچه بتنی فیبر نوری پیش ساخته تولید شرکت صدف پردیس سپاهان. با توجه به پیشرفت صنایع برق و مخابرات و توسعه همه جانبه تجهیزات و...

ادامه مطلب