درباره مدیریت صدف پردیس سپاهان

درباره مدیریت شرکت صدف پردیس سپاهان


مدیر عامل شرکت صدف پردیس سپاهان آقای محمد سلیمی میباشد که با توجه به اهمیت موضوع سلامت تولید قطعات مخابراتی و با وجود متخصصان بتن در بخش تولید همواره کلیه موارد را زیر نظر داشته و بررسی های لازمه را پی گیری میکنند