توانمندی در تولید

می توان به رزومه این شرکت در همکاری با پروژه های بزرگ کشوری مانند پروژه های نور یک و دو و همچنین تمامی مخابرات های ایران با حفظ کیفیت اشاره نمود. شرکت صدف پردیس سپاهان افتخار همکاری با شرکت های بزرگی داشته.