حوضچه بتنی پیش ساخته
12
شهریور

حوضچه بتنی پیش ساخته

حوضچه بتنی پیش ساخته

حوضچه بتنی پیش ساخته تولید شرکت صدف پردیس سپاهان

با توجه به پیشرفت صنایع برق و مخابرات و توسعه همه جانبه تجهیزات و فناوری مرتبط با این صنایع ، لزوم بکارگیری از فناوریهای جدید را آشکار می کند.

اگر شماهم یکی از پیمانکاران و مجریان طرح های مخابرات و یا برق و یا الکتریکال ویا صنایع حفاظت الکتریکی هستید ، بر لزوم بکارگیری از کابل کشی های زمینی و فراهم نمودن بسترهای زمینی انتقال دیتا و برق اذعان دارید. با توجه به اینکه هرگونه استفاده از مسیر های زمینی جهت انتقال برق و یا دیتا و یا خطوط مخابرات ، نیازمند مقاطعی برای بررسی و اتصال مجدد و هرگونه تقسیم بندی فیزیکی در بستر خاک می باشد.

بنابر این می بایست پس از طی یک مسیر از اجرای حفاری خطوط مخابرات یا نیرو و یا خطوط کابلی زمینی ، یک استیشن و یا ایستگاه و یا به اصطلاح جعبه تقسیمی را برای رسیدن به حداکثر کیفیت و بهره وری اجاد نمود . برای این منظور از یک سری از باکس های توخالی بتنی می توان استفاده کرد. این باکس ها با توجه به نیاز های مختلف ابعادی متفاوت داشته و با توجه به مناطق مختلف با ضخامت ها و اشکال مختلفی ساخته می شوند.
اسامی این باکس های بتنی توخالی با توجه به عملکردشان می تواند به صورت زیر دسته بندی گردد.

۱- منهول بتنی پیش ساخته (حوضچه بتنی)

۲- هندهول بتنی پیش ساخته

۳- حوضچه بتنی مخابراتی

۴-حوضچه های بتنی کنترل ترافیک

۵- حوضچه بتنی پیش ساخته

۶-منهول های پیش ساخته